23948sdkhjf

Speditørers forsvarere ville have dørene lukket

Advokaterne for de to tiltalte speditører i Byretten i Fredericia krævede både dobbelt lukkede døre og referatforbud under retsmøderne i sagen om EU-svindel. Strafferammen går op til 8 års fængsel.

Dommer Claus Bruun og de to domsmænd afviste i går at lukke dørene og udstede referatforbud, mens Byretten i Fredericia behandler svindelsagen mod EU´s kasser for 39 millioner kroner i unddragen importtold og afgifter. Til gengæld blev der udstedt navneforbud.

De to tiltalte speditørers advokater ankede ganske vist Byrettens afgørelse til Landsretten, men anken fik ingen opsættende virkning, så retshandlingen gik i gang med refererende journalister på tilhørerpladserne – inklusive Lastbil Magasinets udsendte.

Journalisterne blev hørt

Inden retten traf afgørelse i sagen, bad dommer Claus Bruun ifølge de ny regler, hvor journalister kan komme med indvendinger inden dørlukning og referatforbud om pressens argumentation mod begge dele. Og den var tilsyneladende ret tungtvejende, for som det blev påpeget over for dommeren, er sagen allerede beskrevet i detaljer i mange medier, og desuden handler den om millionsvindel med offentlige midler.

32 svindellæs

Sagen drejer sig om forsvindingsnumre med 15 læs smør fra Tjekkiet, 15 læs T-shirt fra Kina og to læs cigaretter fra Finland.

Fælles for varerne er, at de i første omgang blev fragtet her til landet. Smør og cigaretter pr. bil og trøjerne pr. skib.

I Danmark har de to tiltalte ifølge anklageren udfyldt T-forsendelsespapirer på de 32 læs, inden varerne kørte over grænsen i Padborg og videre ud i Europa.

Fælles for godset var også, at det var bestemt for lande uden for EU. Så skal der ikke betales importtold og afgifter til EU´s kasse, men på forunderlig vis forsvandt 11 læs smør i Italien. Fire ladninger af 24 ton smør blev leveret på et fransk mejeri. Trøjerne kom aldrig længere end til Spanien, og de to vognladninger af 9,5 millioner cigaretter bestemt for Marokko sank i jorden på en motorvejsfrakørsel i det sydlige Tyskland.

»Jeg vil bestræbe for at give et sammenhængende billede af, hvad der er foregået og dokumentere det enkelte læs med bilag. Jeg mener også at kunne bevise, at de to har vidst, at formålet med transporterne var at snyde Told og Skat,« sagde anklageren, politiassessor Bo Hjeds.

Små fisk

Bo Hjeds forklarede også, at forsvarerne kan sige, at de to speditører blev udnyttet af andre.

»Men jeg vil påstå, at de vidste, det var ulovligt. De har ikke selv scoret 39 millioner kroner - eller bare en nævneværdig del af pengene. Men de har haft deres arbejde, og senere, da de startede egen virksomhed, har transporterne givet dem omsætning. Der er ingen beviser for, at de tiltalte har modtaget penge under bordet - eller fået ekstra gode priser. Men jeg mener at kunne bevise, at de må have kendt til de forkerte dispositioner og beordret dem,« pointerede Bo Hjeds.

Det første læs med forfalskede papirer kørte fra Danmark 9. november 1994, og den sidste ladning afgik 11. august 1995. Papirerne på de første 16 læs blev udfærdiget, mens begge tiltalte var ansat hos et firma i det sydlige Jylland.

De tiltalte satte ifølge anklageren deres navnetræk på 16 T-forsendelsesdokumenter, efter de havde startet deres eget speditionsfirma – også i den sydlige ende af Jylland.

Læs på læs

I sin gennemgang af sagen nævnte Bo Hjeds datoerne for de enkelte ladningers afgang fra Danmark. Han forklarede, at told- og importafgifter af varer fra tredjelande, solgt inden for fællesskabet, er EU-indtægt, og at pengene ifølge reglerne skal indkræves af de enkelte medlemslande til videreforsendelse til EU-kassen.

»Efterforskningen godtgjorde, at ingen af de nævnte transporter er afsluttet korrekt, og at varerne blev i EU. Derfor mener jeg, vi skal bruge de gældende danske told- og afgiftssatser, fordi det er herfra, varerne går ud til fri forbrug. De tiltalte satte en procedure i gang, da varerne forlod Danmark, men de fulgte ikke sagen til dørs, og der er ingen varer nået frem til fortoldning i andre EU-lande. Det medfører, at sagen skal følge de danske regler, og at det er det danske toldvæsen, der skal gøre tingene op,«mente anklageren.

Sorteper går videre

I samtlige de sager, hvor de to speditører på anklagebænken er involveret, går regningen for toldskylden videre. For de første 16 læs ender den på bordet hos deres tidligere arbejdsgiver. Det er ham, der står på T-dokumentet som hovedforpligtiget med sin kautionsgaranti. Over for myndighederne er han godkendt forsender.

Der er flere speditører, som hænger på de sidste 16 ladninger, afgået efter de to tiltalte fik fod under eget speditørbord. Deres firma opnåede aldrig status som godkendt forsender, og de fik derfor forskellige speditører til at udfærdige T-forsendelserne og dermed stå som hovedforpligtigede over for Told & Skat.

Tilkommer ikke Danmark

Forsvarerne krævede frifindelse for deres klienter.

»Vi er enige i forløbet, som anklageren gennemgik, men vi ved ikke, hvad der er sket, inden varerne kom til Danmark, og hvad der er sket, efter de forlod Danmark. Eller om der overhovedet er lidt tab. Jeg mener heller ikke, Danmark har opkrævningskompetencen. Det drejede sig om transitvarer, som ikke blev omsat på det danske marked. Varerne skal registreres her, men toldskylden skal ikke erlægges til den danske stat. Det er de lande, varerne er endt i, som skal opkræve afgifter,« pointerede den ene forsvarer, advokat Per Ekelund.

Han mente desuden, at det er op til for eksempel det franske toldvæsen at gå til den danske hovedforpligtigede og opkræve kautionsgarantien for told og afgifter.

»Og uden opkrævemyndighed har Danmark heller ingen kompetence,« mente Per Ekelund.

Flere lovbrud

Ifølge anklageskriftet er de to tiltalt for overtrædelse af flere af straffelovens paragraffer. De har ifølge paragraf 23 medvirket til en forbrydelse, og ifølge paragrafferne 279 og 286 har de bidraget til at begå dokumentfalsk og forsøg på samme.

Paragraf 286 omhandler strafskærpende forhold af grov beskaffenhed eller flere forhold. Jævnfør paragraf 172 kan straffelovens bestemmelser give fra fem til otte års fængsel.

»De tiltalte kan gøre gældende, at de ikke kendte til tingene, men det kan bevises, at det sjette læs blev beslaglagt, og at to af læssene blev sendt på samme T-forsendelsesdokumenter,« pointerede Bo Hjeds.

I dag vil han i retten gennemgå samtlige bilag på hvert enkelt af de 32 læs. Først på fredag starter vidneafhøringen af de to tiltalte. Der er på forhånd afsat ti dage til retsmøder.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062